Disclaimer

DŮLEŽITÉ: Než budete pokračovat, přečtěte si prosím následující prohlášení. Následující odmítnutí odpovědnosti se vztahuje na tuto prezentaci skupiny APS a doporučujeme vám, abyste si toto vyloučení odpovědnosti pečlivě přečetli, než si tuto prezentaci přečtete, získáte k ní přístup nebo ji jinak využijete. Při zpřístupnění prezentace souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími pravidly a podmínkami, včetně jejich případných úprav, a to pokaždé, když od nás obdržíte jakékoli informace v důsledku takového přístupu. Prezentace skupiny APS je určena pouze pro adresáta.

Potvrzení statusu investora: Přijetím této prezentace skupiny APS, příjemce prohlašuje, že je kvalifikovaným investorem ve smyslu čl.2 písm. E) nařízení (EU) 2017/1129 o prospektu, ve znění pozdějších předpisů. Prezentace skupiny APS je určena a zaměřena pouze na osoby v členských státech Evropského hospodářského prostoru (kromě Spojeného království), které jsou kvalifikovanými investory. Prezentace skupiny APS vám byla doručena na základě toho, že jste osobou, do jejíhož držení může být prezentace legálně doručena v souladu se zákony jurisdikce státu, ve kterém se nacházíte.

Omezení obsahu: Prezentace skupiny APS byla připravena pouze pro informační účely. Za žádných okolností nemohou být informace obsažené v této prezentaci považovány za nabídku k prodeji nebo vyžádání nabídky ke koupi investičních nástrojů, také se nejedná o veřejnou nabídku investičních nástrojů. Tento dokument také není předběžným marketingem ani marketingem jakékoli příležitosti nebo nápadu.

Žádné investiční poradenství: Nic obsažené v prezentaci skupiny APS nelze vykládat jako doporučení investovat do investičních nástrojů nebo jako investiční poradenství. Proveďte prosím proto své vlastní nezávislé posouzení investice do investičních nástrojů a pečlivě zvažte investování do investičních nástrojů na základě profesionálního investičního a právního poradenství a důkladného nastudování příslušné dokumentace k investičním nástrojům (včetně jakéhokoli memoranda o soukromé investici a dalších nabídkových dokumentů). Taková dokumentace k investičním nástrojům je důležitá a měla by být čtena jako celek, spolu se všemi jejími doplňky, než se jakákoli osoba / investor rozhodne, zda bude investovat do investičních nástrojů.

Žádná záruka budoucího zhodnocení: Není poskytováno žádné prohlášení ani záruka ohledně dosažení nebo přiměřenosti jakýchkoli projektovaných finančních informací, odhadů, předpokladů, modelů, analýz nebo prohlášení týkajících se investičních nástrojů obsažených v prezentaci. Informace obsažené v prezentaci skupiny APS jsou pro usnadnění v souhrnné formě, nejsou úplné a nelze na ně jako takové spoléhat. Potenciální investoři, kteří uvažují o investování do investičních nástrojů, si musejí být vědomi skutečnosti, že veškeré údaje týkající se historické ekonomické výkonnosti investičních nástrojů jsou zveřejňovány pouze pro informační účely a nikdo neposkytuje záruku, že budoucí ekonomická výkonnost investičních nástrojů bude srovnatelná s historickými. Budoucí zhodnocení investičních nástrojů nelze předvídat a závisí na faktorech a událostech, které jsou mimo dosah skupiny APS. Potenciální investoři by si měli být vědomi, že investice do investičních nástrojů jsou spojeny s vyšším rizikem, a proto bude potřeba uzavřít příslušnou smlouvu včetně související dokumentace pro provedení takové investice.

Žádná závazná dohoda: Žádné informace ani komunikace obsažené v prezentaci netvoří základ žádné smlouvy. Pokud si přejete investovat na základě informací obsažených v prezentaci, bude třeba uzavřít příslušnou smlouvu včetně související dokumentace pro provedení takové investice a budete požádáni, abyste v této dokumentaci potvrdili, že nespoléháte na jakékoliv prohlášení či záruku ani jste nebyli nijak donuceni, abyste vstoupili do příslušného smluvního vztahu jakýmkoli prohlášením nebo zárukou, s výjimkou případů výslovně stanovených v příslušné smluvní dokumentaci.

Žádná implicitní záruka: Připomínáme vám, že informace obsažené v prezentaci nejsou úplné a mohou být změněny a že žádná prohlášení ani záruka, výslovná nebo implicitní, není poskytnuta ani zprostředkována skupinou APS ani žádnou osobou, která ovládá je nebo kteréhokoli ředitele, funkcionáře, zaměstnance nebo agenta kteréhokoli z nich nebo přidruženého subjektu jakékoli takové osoby, pokud jde o přesnost, úplnost nebo správnost informací nebo názorů obsažených v tomto dokumentu a tyto osoby nepřijímají odpovědnost ani ručení za jakékoli takové informace nebo názory.

Elektronická komunikace: Prezentace vám byla zaslána v elektronické podobě. Připomínáme, že dokumenty posílané tímto způsobem mohou být během procesu elektronického přenosu pozměněny nebo upraveny, a následně skupina APS, ani žádná osoba, která je ovládá, ani žádný ředitel, úředník, zaměstnanec nebo agent kteréhokoli z nich, ani jejich přidružený subjekt jakákoli takové osoby nepřijímá jakoukoli odpovědnost nebo ručení za jakýkoli rozdíl mezi prezentací distribuovanou v elektronické podobě a tištěnou verzí, kterou máte k dispozici na vyžádání od Petra Valenty.

Důvěrnost: Souhlasíte s tím, že budete zachovávat důvěrnost informací obsažených v prezentaci skupiny APS a jakýchkoli dalších informací, které vám poskytne skupina APS nebo některý z jejích ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců, agentů nebo poradců. Veškeré takové informace obsažené v této prezentaci nebo vám poskytnuté mají být zpřístupněny pouze vám nebo osobě jednající zákonně vaším jménem.

* Investorem fondu se může stát pouze kvalifikovaný investor. Návratnost investice je pouze odhad a není nijak zaručena

Komunikace: Veškerou komunikaci prosím směřujte na: Petr Valenta

APS Investments s.r.o. člen skupiny APS

E-mail: petr.valenta@aps-holding.com